Wolke@林建宏

Wolke@林建宏

Wolke@林建宏

Line Api Expert / Google Developer Expert ;2019執行了30場實體工作坊;2020 covid-19爆發全沒了,改做線上課程; 2021 意外受傷,躺了半年;明白一切皆因緣俱合罷了;現安住「覺察」修行人間道中。